Wymagane dokumenty
Wypełnij wniosek zawiadomienie o nabyciu pojazdu, następnie wydrukuj go i podpisz.
Załącz następujące dokumenty:
• Oryginał dokumentu,  na podstawie którego nastąpiło nabycie (np. umowa, faktura nabycia);
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę załącz KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

Opłaty
Zgłoszenie nabycia pojazdu nie podlega opłacie. W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę.
Wysokość opłat:
Pełnomocnictwo - 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Nie występuje.