Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna:
art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami.); obowiązujące  rozporządzenia.  
Zakres:
instalacje które nie wymagają pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130 poz. 881)
Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający informacje zgodnie z art. 184 ust .2  ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
-dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną
-streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
Opłata skarbowa:
Opłata za pozwolenie : 2011,00  zł płatne na rachunek Urzędu Miasta w Lesznie
PKO BP S.A. I/O Leszno  26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
(od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywana przez     
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506,00 zł)

Organ odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Termin załatwienia sprawy:
do dwóch miesięcy
Informacje powiązane: