Wydawanie koncesji na wydobywanie ze złóż kopalin pospolitych

Podstawa prawna:
Art.21 ust.1,art.22 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zmianami) oraz art.46 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zmianami.).
Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o udzielenie koncesji opracowany zgodnie z art.24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zmianami)
2.dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania się o koncesję oraz prawo do terenu objętego koncesją
3.Mapy górnicze obszaru i terenu górniczego
Opłaty:
1.Opłata skarbowa za koncesję (kopia wpłaty razem z wnioskiem o koncesję)
-616 zł - płatne na rachunek: Urząd Miasta Leszna. PKO BP S.A. Pierwszy Odział w Lesznie 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513, z dopiskiem "za koncesję na wydobywanie kopaliny....".

Organ odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Termin załatwienia sprawy:
do dwóch miesięcy