Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Podstawa prawna
Art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DZ. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.).

Wymagane dokumenty
- wniosek inwestora,
- przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego terenu poddanego wyłączeniu,
- (gdy podlega naliczaniu opłat) operat szacunkowy ustalający cenę rynkową stosowaną w danej miejscowości w obrocie gruntami w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji.

Opłaty
Zwolnione z opłat
Termin sposób i załatwienia sprawy
Wydanie decyzji.
Termin załatwienia - przewidziane w przepisach KPA.

Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie
Informacja o terminie odbioru dokumentu
pokój nr. 2, telefonicznie pod nr 65 529 68 32

Dostępne druki
-wniosek