Pozwolenie na rozbiórkę

Podstawa prawna
-art.28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
-Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn.zm.).
Zgodnie z art.31 ust.1 Prawa budowlanego pozwolenia nie wymaga rozbiórka budynków i budowli - nie wpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości. Zamiar rozbiórki takich obiektów wymaga zgłoszenia tut. Wydziałowi. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Ponadto zgłoszenie musi spełniać wymagania, o których mowa w na stronie pod nazwą „zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę”.
Nie wymaga pozwolenia, ani zgłoszenia rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
W pozostałych przypadkach roboty rozbiórkowe można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
Wymagane dokumenty
-zgodę właściciela obiektu,
-szkic usytuowania obiektu budowlanego,
-opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
-opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
-pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
-w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
Opłata skarbowa
Podania, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia podlegają opłacie skarbowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz.960 z późn.zm.).
Termin załatwienia
maksymalnie 65 dni
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Sposób załatwienia
Decyzja administracyjna
Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Architektury i Budownictwa
Pl. Kościuszki 4b
pokój nr 105
Informacji udziela
Wydział Architektury i Budownictwa
pokój nr 105
tel. 65 529-68-28
      65 529-68-30
Dostępne druki
-wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
-oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
-zgoda właściciela obiektu

Uwaga
od 03 sierpnia 2020 r. ruszył pierwszy etap cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego,  z którego można pobrać i wypełnić formularz oraz oświadczenie.

Formularz w postaci elektronicznej 

OŚWIADCZENIE o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci elektronicznej