Przeniesienie pozwolenia na budowę

Podstawa prawna
-art.40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
-Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.
Pozwolenie na budowę może być przeniesione, za zgodą strony, na rzecz której zostało ono wydane, na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmie on wszystkie warunki zawarte w pozwoleniu na budowę oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Wymagane dokumenty
-oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
-oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
-zgoda osoby, na rzecz której wydano pozwolenie, na jego przeniesienie.
Opłata skarbowa
Podania, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia podlegają opłacie skarbowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej.
Termin załatwienia
maksymalnie 30 dni
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Sposób załatwienia
Decyzja administracyjna
Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Architektury i Budownictwa
Pl. Kościuszki 4b
pokój nr 105
Informacji udziela
Wydział Architektury i Budownictwa
pokój nr 107
tel. 65 529-68-27
Dostępne druki
-wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
-oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanedo dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Uwaga
od 03 sierpnia 2020 r. ruszył pierwszy etap cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, z którego można pobrać i wypełnić formularz oraz oświadczenie.

 

Formularz w postaci elektronicznej

 

OŚWIADCZENIE o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci elektronicznej