Zarządzenie nr 9/07 Starosty Leszczyńskiego z dnia 5 września 2007 roku

Numer dokumentu: 9
Rok (4 cyfry): 2007


ZARZĄDZENIE nr 9/07
STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO z dnia 5 września 2007 roku

w sprawie powołania oraz określenia składu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Na podstawie art.17 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym /Dz.U. Nr 89, poz.590/ zarządza co następuje:

§ 1.

Powołuje się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „zespołem powiato-wym ” w celu zapewnienia wykonywania na terenie powiatu leszczyńskiego zadań zarządza-nia przewidzianych dla zespołu wojewódzkiego.

§ 2.

1. W skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą :
1/Wicestarosta,
2/ Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
3/ Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,
4/ Komendant Miejski Policji w Lesznie,
5/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie,
6/ Powiatowy Inspektor Weterynarii w Lesznie,
7/ Przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych.

2. Starosta może do prac zespołu powiatowego zaprosić:
1/ Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
2/ Naczelników wydziałów Starostwa,
3/ Przedstawicieli organów administracji zespolonej i niezespolonej,
4/ Specjalistów lub ekspertów.

§ 3.

1. Pracami zespołu powiatowego kieruje starosta jako szef Powiatowego Zespołu Zarządza-nia Kryzysowego.
2. Na zastępców szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wyznacza się:
1/Wicestarostę
2/Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych (Kierownika Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego).

§ 4.

1. Siedzibą zespołu powiatowego jest Starostwo Powiatowe w Lesznie.
2. Obsługę kancelaryjno-biurową zespołu powiatowego zapewnia Wydział Spraw Społecz-nych Starostwa Powiatowego.
3. Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego zastępcy oraz pozostałe oso-by wchodzące w skład zespołu powiatowego nie otrzymują z budżetu powiatu wynagro-dzenia, diet lub ryczałtów za udział w pracach zespołu powiatowego.
§ 5.


Szczegółową organizację oraz tryb pracy zespołu powiatowego określa regulamin organizacji i pracy zespołu powiatowego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzania.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie nr 9/03 z dnia 28 maja 2003r. Starosty Leszczyńskiego w sprawie po-wołania oraz określenia składu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz Zarzą-dzenie nr 5/04 z dnia 21 lipca 2004r. Starosty Leszczyńskiego w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/03 z dnia 28 maja 2003r. w sprawie powołania i określenia składu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie.

§ 8.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA

/-/ Krzysztof Benedykt PiwońskiUZASADNIENIEObowiązek powołania „nowego” składu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wynika z wejścia w życie Ustawy o zarządzaniu kryzysowym art.17 ust.4 ( Dz. U. Nr 89 poz. 590 z 2007 r. ).
Starosta bowiem wykonuje zadania zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu przy po-mocy zespołu powiatowego. Zadania dla zespołu powiatowego określa w/w ustawa.
Naczelnik Wydziału
/-/ Stanisław Starczewski
Załącznik do Zarządzenia nr 9/07 z dnia 5 września 2007r.
Starosty Leszczyńskiego w sprawie powołania oraz określenia składu
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Regulamin organizacji oraz trybu pracy

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Leszczyńskiego.


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Powiatowego Zespołu Zarzą-dzania Kryzysowego a także:
1/Zadania realizowane przez zespół powiatowy.
2/Sposób dokumentowania działań i prac zespołu powiatowego.
3/Warunki techniczne miejsca pracy Zespołu.
4/Finansowanie.

2. Zespół działa na podstawie:
1/Ustawy z dnia 26kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym(Dz.U. Nr 89 poz.590).
2/Zarządzenia Starosty Leszczyńskiego nr 9/07 z dnia 5 września 2007r.w sprawie
powołania oraz określenia składu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
3/Niniejszego regulaminu.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1/Zespole powiatowym – należy przez to rozumieć Powiatowy Zespół Zarządzania Kry-zysowego powołany Zarządzeniem Starosty Leszczyńskiego.
2/Szefie zespołu powiatowego – należy przez to rozumieć Starostę Leszczyńskiego.
3/Zastępcy Szefa zespołu powiatowego – należy przez to rozumieć Wicestarostę lub Na-czelnika Wydziału Spraw Społecznych.
4/ Zarządzaniu Kryzysowym – należy przez to rozumieć działalność, która polega na za-pobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzyso-wych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.
5/ sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć sytuację będącą następstwem zagroże-nia i prowadzącą w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecz-nych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicz-nych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywróce-nia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Rozdział II

Organizacja oraz tryb pracy zespołu powiatowego

§ 2.

1. Członkowie zespołu powiatowego pracują na swoich stanowiskach pozostając w stałej współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

2. W czasie wystąpienia: sytuacji kryzysowych, wprowadzenia stopni alarmowych /wymienionych w art.23 ustawy/ przez Prezesa Rady Ministrów, ogłoszenia stanu wojen-nego, stanu wyjątkowego oraz klęski żywiołowej zespół powiatowy pracuje w pełnym składzie, w siedzibie Starostwa Powiatowego.

3. W sytuacji wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, wprowadzenia stopni gotowości alarmowej Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego, zaistnienia innych zdarzeń mogących zagrozić zewnętrznemu lub wewnętrznemu bezpieczeństwu państwa, wymagających zintensyfikowania działań członkowie zespołu powiatowego w celu zapewnienia jego ciągłej pracy, wyznaczą spośród podległych im pracowników oso-by, które zapewnią nieprzerwaną pracę Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
- wykaz osób zastępujących członkowie złożą Przewodniczącemu.

§ 3.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy oraz w zależności od potrzeb.
2. W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń, koordynacji lub kierowania działaniami na obszarze powiatu leszczyńskiego, Szef Zespołu może zarządzić posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.
3. Zespół obraduje w składzie ustalonym każdorazowo przez Szefa Zespołu.
4. Na posiedzenie Zespołu mogą być zapraszane przez Szefa Zespołu osoby nie będące jego członkami.
5. Posiedzenie Zespołu zwołuje Szef Zespołu.
6. Posiedzeniem zespołu powiatowego kieruje Szef Zespołu, a w razie zaistnienia okoliczno-ści uniemożliwiających sprawowanie jego funkcji, powierza on kierowanie pracami Zespo-łu zastępcy.

Rozdział III

Zadania realizowane przez Zespół

§ 4.

Do zadań Szefa Zespołu należy w szczególności:
1. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Zespołu.
2. Opracowanie regulaminu organizacji i trybu prac Zespołu. oraz działań w sytuacjach za-grożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej.
3. Ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń.
4. Przewodniczenie posiedzeniom.
5. Zapraszanie na posiedzenia osób niebędących członkami Zespołu.
6. Koordynowanie pracą Zespołu.
7. Zapewnienie właściwego wyposażenia technicznego do pracy Zespołu.

§ 5.

Do zadań Zastępców Szefa Zespołu należy w szczególności:
1. Przygotowanie projektu rocznego planu pracy Zespołu.
2. Przygotowanie projektu tematów i terminu posiedzeń.
3. Przygotowanie ćwiczeń Zespołu.
4. Sprawowanie nadzoru nad Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
5. Dbałość o zapewnienie właściwego wyposażenie technicznego do pracy Zespołu.

§ 6.

1. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego realizuje następujące zadania;
1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeń-
stwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń
2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie reagowania kryzysowego
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami
4) opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego.


Rozdział IV

Sposób dokumentowania działań i prac Zespołu.

§ 7.
Dokumentami działań i prac Zespołu są:
1. Roczny plan pracy.
2. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego /do czasu opracowania nowego planu/.
3. Protokoły posiedzeń Zespołu.
4. Plany ćwiczeń.
5. Ewidencja zdarzeń – opis zdarzeń, wdrożenie działań, podjęcie decyzji.
6. Inne niezbędne dokumenty /opracowane po otrzymaniu „wytycznych” Wojewody/.

Rozdział V

Warunki techniczne i standardy wyposażenia miejsca pracy zespołu powiatowego.

§ 8.

1. Starosta zapewnia właściwe wyposażenie techniczne miejsca pracy zespołu powiatowego:
- w czasie posiedzeń – gabinet Wicestarosty.
2. W czasie wystąpienia: sytuacji kryzysowych, wprowadzenia stopni alarmowych / wymie-nionych w art. 23 ustawy / przez Prezesa rady Ministrów, ogłoszenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego oraz klęski żywiołowej zespół powiatowy pracuje w pełnym składzie, w siedzibie Starostwa Powiatowego:
- salka Starostwa Powiatowego nr 117
Rozdział VI

Finansowanie

§ 9.

1. Finansowanie obsługi zespołu powiatowego planuje się w ramach środków własnych.
2. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realiza-cję zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5000 zł.
3. Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego jednostki sa-morządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.
4. Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jednostki samo-rządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości za-pewniającej realizację tych zadań.
Informacje powiązane: