Zarządzenie Nr 16/07 Starosty Leszczyńskiego z dnia 18 października 2007 roku

Numer dokumentu: 16
Rok (4 cyfry): 2007


Zarządzenie Starosty Leszczyńskiego nr 16/2007
z dnia 18 października 2007 r.
w sprawie zmiany przyjętych zasad rachunkowości
w Starostwie Powiatowym w LesznieNa podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
W załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 01/03 Starosty Leszczyńskiego z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości wprowadza się następujące zmiany:

Ustęp 1 załącznika otrzymuje brzmienie:
„1. Na księgi rachunkowe budżetu Powiatu Leszczyńskiego składają się dzienniki, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych, księgi inwentarzowe środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i prowadzone są przy użyciu komputera. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych Powiatu wykorzystuje się następujące aplikacje:

Program finansowo- księgowy składający się z:

1)Ewidencji finansowo księgowej Bs-Budżet JB 5
2)Administratora programu finansowego o symboli Bs-Admin 5.3
3)Aplikacji Bs-Analizy 5.3
4)Ewidencji środków trwałych Bs-St 5.3

Program zakupiono od firmy „Boma-Soft” Zakład Informatyki, 62-032 Luboń, ul. Nowa 2.”

§ 2
W załączniku nr 5 do Zarządzenia nr 01/03 Starosty Leszczyńskiego z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości po części V. Środowisko programowe dodaje się część VI w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2007 r.

 

STAROSTA

/-/ Krzysztof Benedykt Piwoński


Załącznik
do Zarządzenia Starosty Leszczyńskiego nr 16/2007
z dnia 18 października 2007 r.
w sprawie zmiany przyjętych zasad rachunkowości
w Starostwie Powiatowym w Lesznie

VI. Dokumentacja Administratora i Użytkownika aplikacji:

1) Bs-Budżet 5.X
2) Bs-Sprzedaż 5.X
3) Bs-Analizy 5.X
4) BS-St 5.X
5) BS-VAT 5.X

Starosta

/-/ Krzysztof Benedykt Piwoński
Informacje powiązane: