Zarządzenie Nr 19/07 Starosty Leszczyńskiego z dnia 29 października 2007 roku

Numer dokumentu: 19
Rok (4 cyfry): 2007


Zarządzenie nr 19/07
Starosty Leszczyńskiego
z dnia 29 października 2007 r.


w sprawie powołania osób wchodzących w skład Komisji Przetargowych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 19 ust. 1, 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) oraz części II ust. 1 pkt. 7. Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Powiatu Leszczyńskiego, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuję Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Promocji i Obsługi Rady na przewodniczącego komisji przetargowych.

§ 2.
Powołuję:

Piotra Giernasa
Macieja Hampel
Ilonę Kajzer
Teresę Kaźmierską
Magdalenę Kowalską
Renatę Kubiak
Agnieszkę Odelską -Wideł
Michała Piotrowiaka
Jakuba Rzeźniczaka
Justynę Sobol
Dominika Szymańskiego
Katarzynę Tyczyńską

na członków komisji przetargowych.

§ 3.

Upoważniam przewodniczącego komisji przetargowych do określenia poszczególnych składów komisji przetargowych z jednoczesnym określeniem funkcji sekretarza i członków komisji.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji przetargowych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6.

Traci moc zarządzenie nr 10/2006 Starosty Leszczyńskiego z dnia 24 listopada 2006 r.

 

STAROSTA

/-/ Krzysztof Benedykt Piwoński
Informacje powiązane: