Zarządzenie Nr 10/07 Starosty Leszczyńskiego z dnia 6 września 2007 roku

Numer dokumentu: 2
Rok (4 cyfry): 2007


Zarządzenie nr 10 /07
Starosty Leszczyńskiego
z dnia 6 września 2007 r.

w sprawie wprowadzenia ruchomego czasu pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Na podstawie § 18. ust. 1 zdanie drugie Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Lesznie (zał. do zarządzenia nr 12/03 Starosty Leszczyńskiego z dnia 22 lipca 2003 r.), zarządzam co następuje:

§ 1.
Od dnia 10 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wprowadzam ruchomy czas pracy pracowników w Wydziale Komunikacji i Transportu.

§ 2.
Ruchomy czas pracy określam następująco:
1) w poniedziałki i środy od godziny 7.00 do godziny 18.00
2) w pozostałe dni tygodnia-wtorek, czwartek i piątek od godz. 7.00 do godziny 16.00.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu, p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 10 września 2007 r.

STAROSTA
/-/ Krzysztof Benedykt Piwoński


Informacje powiązane: