Zarządzenie Nr 21/07 Starosty Leszczyńskiego z dnia 13 listopada 2007 roku

Numer dokumentu: 21
Rok (4 cyfry): 2007


ZARZĄDZENIE Nr 21/07
STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO
z dnia 13 listopada 2007r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2003 z dnia 09 grudnia 2003r.
o powołaniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej


Działając na podstawie art. 8 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 22/2003 z dnia 09 grudnia 2003r. § 2 otrzymuje brzmienie:


Ӥ 2

W skład komisji wchodzą:
Przewodniczący - mgr inż. arch. Alina Samolewska
Zastępca Przewodniczącego - mgr inż. arch. Lidia Kaźmierczak – Ratajczak
Członkowie - mgr Marek Bartkowiak
- mgr inż. Wojciech Nowosielski.”


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Starosta
/-/ Krzysztof Benedykt Piwoński
Informacje powiązane: