Zarządzenie Nr 28/07 Starosty Leszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Numer dokumentu: 28
Rok (4 cyfry): 2007


ZARZĄDZENIE NR 28/07
Starosty Leszczyńskiego
z dnia 20 grudnia 2007roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych


Na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie (załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/89/04 z dnia 15 czerwca 2004 roku Rady powiatu Leszczyńskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie) zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuje komisję do odbioru prac geodezyjnych wykonanych w ramach umowy z dnia 30.11.2007 roku przez firmę „Geodezja” z siedzibą w Lesznie przy ul.55 Pułku Piechoty 27/10 w składzie:

Przewodniczący - Michał Piotrowiak
Członek - Hanna Rataj
Członek - Agnieszka Odelska - Wideł

§ 2

Do zadań komisji należy:

1. Ocena kompletności operatu technicznego i dokumentów prawno-technicznych
sporządzonych przez wykonawcę,
2. Sporządzenie protokołu z czynności odbioru prac.

§ 3

Odbioru prac należy dokonać w terminie do 27.12.2007 roku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 28/07 Starosty Leszczyńskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie
powołania komisji do odbioru prac geodezyjnychZgodnie z umową o wykonanie prac geodezyjnych z dnia 30.11.2007 roku firma „Geodezja” z siedzibą w Lesznie przy ul.55 Pułku Piechoty 27/10 jest wykonawcą prac geodezyjnych związanych z wykonaniem podziałów nieruchomości położonych w obrębie i gminie Włoszakowice oznaczonych nr działek 51/2, 75, 332, 333, 375, 341/7, 382, 377/4, 381, 391/9, 391/10, 391/11 polegających na wydzieleniu tych części, które zajęte zostały pod drogę publiczną – powiatową (art. 73 ustawy z dn. 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 133, poz. 872 ze zm.).
Termin przedłożenia wykonania projektów podziałów zgodnie z § 3 pkt 1 umowy został ustalony na dzień 19.12.2007 roku.
Pismem z dnia 19.12.2007 roku firma „Geodezja” z siedzibą w Lesznie przy ul. 55 Pułku Piechoty 27/10, zgłosiła gotowość do odbioru roboty na dzień 19.12.2006 roku. Zgodnie z ww. umową odbioru prac należy dokonać w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
Wobec powyższego zasadnym jest powołanie komisji, która dokona odbioru prac.Leszno, dnia 20 grudnia 2007 roku
Informacje powiązane: