Zarządzenie Nr 26/07 Starosty Leszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2007roku w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych

Numer dokumentu: 26
Rok (4 cyfry): 2007


ZARZĄDZENIE NR
26/07
Starosty Leszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2007roku

w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych


Na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie (załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/89/04 z dnia 15 czerwca 2004 roku Rady powiatu Leszczyńskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie) zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuje komisję do odbioru prac geodezyjnych wykonanych w ramach umowy z dnia 23.11.2007 roku przez firmę „Pryzmat” s.c. z siedzibą w Krzemieniewie przy ul. Spółdzielczej 100 z w składzie:

Przewodniczący - Michał Piotrowiak
Członek - Hanna Rataj
Członek - Agnieszka Odelska - Wideł

§ 2

Do zadań komisji należy:

1. Ocena kompletności operatu technicznego i dokumentów prawno-technicznych
sporządzonych przez wykonawcę,
2. Ocena zgodności wykonania prac z ustalonymi warunkami technicznymi,
3. Sporządzenie protokołu z czynności odbioru prac.

§ 3

Odbioru prac należy dokonać w terminie do 21.12.2007 roku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 26/07 Starosty Leszczyńskiego
z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie
powołania komisji do odbioru prac geodezyjnychZgodnie z umową o wykonanie prac geodezyjnych z dnia 23.11.2007 roku firma „Pryzmat” s.c. z siedzibą w Krzemieniewie przy ul. Spółdzielczej 100 jest wykonawcą prac geodezyjnych związanych z okresową weryfikacją danych ewidencyjnych, dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa ujętych w rejestrze ewidencji gruntów w grupie rejestrowej Skarbu Państwa – Zasób Nieruchomości Skarbu Państwa na obszarze gminy Krzemieniewo. Termin wykonania umowy został ustalony na dzień 14.12.2007 roku.
Pismem z dnia 14.12.2007 roku firma „Pryzmat” s.c. z siedzibą w Krzemieniewie przy ul. Spółdzielczej 100, zgłosiła gotowość do odbioru roboty na dzień 14.12.2007 roku. Zgodnie z ww. umową odbioru prac należy dokonać w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
Wobec powyższego zasadnym jest powołanie komisji, która dokona odbioru prac.Leszno, dnia 18 grudnia 2007 roku
Informacje powiązane: