Zgodnie z  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz 595 ze zm.) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

1)  przygotowywanie projektów uchwał rady;
2)  wykonywanie uchwał rady;
2a)opracowywanie programów rozwoju w trybie określony
      m w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3)  gospodarowanie mieniem powiatu;
4)  wykonywanie budSetu powiatu;
5)  zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek
     organizacyjnych powiatu.
     3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącz
         nie radzie powiatu.
     4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu
         określa statut powiatu