Wydanie dziennika budowy

Podstawa prawna
-art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
Wymagane dokumenty
Wniosek
Termin załatwienia
Odwrotnie (decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu musi być ostateczna).
Tryb odwoławczy
Od decyzji (sprzeciwu) stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego
Sposób załatwienia
Wydanie dziennika budowy
Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Architektury i Budownictwa
Pl. Kościuszki 4b
pokój nr 105
Informacji udziela
Wydział Architektury i Budownictwa
pokój nr 105
tel. 65 529-68-28
      65 529-68-30
Dostępny druk
-Wniosek