Wydział Ochrony Środowiska i Transportu

Naczelnik:

Adres:
Starostwo Powiatowe - bud. B
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno
e-mail:
ochrona@powiat-leszczynski.pl
fax:
        65 529-68-09
tel:
        65 529-68-32 Karty wędkarskie, rejestracja łodzi,
                                zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami,
                                koncesje na poszukiwanie, rozpoznanie
                                i wydobywanie złóż kopalin pospolitych,
                                zezwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
                                wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
                                rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom.
        65 529-68-22 Transport

Podstawowe zadania wydziału zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym

Ogólne zasady kontroli przedsiębiorców


Publiczne rejestry:

Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Publiczny dostępny rejestr danych o środowisku   S I O S

Nowy Publiczny dostępny rejestr danych o środowisku  S I O S

Sprawy do załatwienia: 

Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia czy działka o numerze ewidencyjnym objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu. 

Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania
zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Zezwolenie na transport odpadów

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Wydawanie koncesji na wydobywanie ze złóż kopalin pospolitych

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

Udostępnienie informacji geologicznej

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych

Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Wydanie karty wędkarskiej

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na gruntach będących własnością gminną.

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowych

Wniosek o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym lub związkowi spółek wodnych z budżetu Powiatu Leszczyńskiego

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydanie uprawnienia diagnosty samochodowego

Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi - art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej

Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Zmiana treści Licencji, Zezwolenia, Zaświadczenia

Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu