Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geoezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021.1990 ze zm.).

Przedmiot wniosku:
Materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dokumnety składowe operatów przyjęte do zasobu, np. szkice).

Wymagane dokumnety:
1. Wniosek na formularzu P i P7;
2. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy jest wymagana).

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Bez ograniczeń.

Sposób składania wniosku:
1. Bezpośrednio w siedzibie wydziału przy Al. Jana Pawła II 23, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta);
2. Listownie na adres: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno;
3. Poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP;
4. Na skrzynkę elektroniczną wydziału wnioski@powiat-leszczynski.pl (wniosek winien być wówczas podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
5. Przez dedykowany portal do obsługi wniosków - Portal Interesanta
https://leszczynski.webewid.pl

Opłaty:
1. Opłaty są naliczane w zależności od formatu zamawianego materiału oraz współczynników korygujących na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).
2. Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Sposób dokonania opłaty:
1. Bezpośrednio w kasie wydziału przy Al. Jana Pawła II 23, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) - płatność gotówką lub kartą,
Kasa czynna: poniedziałek 8.00-15.30,
                     wtorek 7.00-14.30.
2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego - dane do przelewu znajdują się na otrzymanym po złożeniu wniosku Dokumencie Obliczenia Opłaty. Po dokonaniu opłaty należy przesłać potwierdzenie wykonania przelewu,
3. Płatność on-line - w przypadku składania wniosku przez Portal Interesanta.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Założenie konta w Portalu Interesanta - czynność jednorazowa wykonywana w przypadku składania wniosku przez portal,
2. Przyjęcie wniosku na formularzu P i P7, zarejestrowanie wniosku,
3. Sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty,
4. Dokonanie zapłaty,
5. Wydanie dokumentu.

Termin załatwienia: 1-3 dni.

Informacja o terminie odbioru dokumentu:
Pokój nr 1, telefonicznie pod numerem 65 529 68 43, 65 529 68 49.

Informacja techniczna dotycząca obsługi Portalu Interesanta:
Pokój 305, telefonicznie pod numerem 65 529 68 48.

Dostępne druki:
- formularz P i P7