Ponieżej przedstawiamy podstawę prawną i cel wykorzystania danych osobowych dla różnych celów. Informacje te powinny posłużyć do wypełnienia formularzy EGiB do uzysknia m.in. wypisów z rejestru gruntów.

1. Rzeczoznawcy majątkowi:
- art. 155 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
- wycena nieruchomości

2. Projektanci:
- art. 17 w związku z art. 28 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
- wykonanie projektu [nazwa projektu], na podstawie umowy nr ... z dnia ..., dane zostaną wykorzystane w celu ...

3. Inwestorzy do decyzji środowiskowej:
- art. 74 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
- złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

4. Pośrednicy w obrocie niruchomościami:
- art. 181a pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
- do wykonania obowiązków wynikających z obrotu nieruchomościami, w związku z zawartą umową pośrednictwa

5. Inwestorzy do pozwolenia wodnoprawnego:
- art. 407 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)
- do wystąpienia o pozwolenie wodnoprawne