Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uznaje celowość realizacji zadania pn.  „Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu” wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) dla Klubu Sportowego „UNIA LESZNO” z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zmianami) zamieszcza się złożoną ofertę przez stowarzyszenie na okres 7 dni w miejscach ustawowo określonych.