Starostwo Powiatowe w Lesznie
64-100 Leszno, Pl. Kościuszki 4B

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 t.j.) ogłasza z dniem 21 września 2022 r. otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 
1.Wymagania niezbędne od kandydatów:
1)obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorządowych,
2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)nieposzlakowana opinia,
5)wykształcenie wyższe lub co najmniej 2 rok studiów, specjalność: gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, geodezja, administracja, prawo, ekonomia lub inne w przypadku posiadania, co najmniej rocznego stażu pracy na stanowisku urzędniczym.
 
2.Wymagania dodatkowe:
1)mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
2)wymagana znajomość przepisów: ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
3)umiejętność pisania pism urzędowych oraz decyzji administracyjnych,
4)umiejętność analizowania zapisów w księgach wieczystych,
5)umiejętność czytania map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych,
6)mile widziana znajomość programu do prowadzenia ewidencji mienia (EWID 2007) oraz programu LEX,
7)wysoki poziom umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną,
8)dobra organizacja pracy,
9)odpowiedzialność,
10)umiejętność radzenia sobie z stresem,
11)umiejętność obsługi komputera,
12)samodzielność i motywacja do pracy,
13)terminowość i systematyczność,
14)umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku – pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za prowadzenie spraw gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,  ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa, przygotowywanie wniosków
o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej, podejmowanie czynności w celu regulowania stanów prawnych nieruchomości, prowadzenie spraw nabywania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, spraw dotyczących nabycia mienia Skarbu Państwa z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego oraz prowadzenie spraw dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (w tym przekształcenia, opłaty).

4.Wymagane dokumenty (dokumenty niezbędne) – własnoręcznie podpisane przez kandydata:
1)list motywacyjny,
2)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3)oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną z RODO,
4)oświadczenia: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)dokumenty potwierdzające:
- posiadane wykształcenie – kserokopie dyplomów lub
- zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki wymienione w pkt 1 ppkt 5 lub
- dokumenty potwierdzające: doświadczenie zawodowe wymienione w pkt 1 ppkt 5 – kserokopie świadectw pracy lub
- oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwającego zatrudnienia.

IV.Warunki pracy na danym stanowisku:
1.Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Lesznie, Al. Jana Pawła II
23, 64-100 Leszno.
2.Stanowisko pracy: urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
3.Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika).
4.Wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. cały etat.
5.Data rozpoczęcia pracy: październik 2022 r.

V.Dokumenty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym
w Lesznie lub przesłać w terminie do dnia 3 października 2022 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesłanych pocztą) na adres:

STAROSTWO POWIATOWE
W LESZNIE
Plac Kościuszki 4 budynek B
64-100 Leszno

z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na stanowisko: ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Leszczyński z siedzibą w Lesznie,
przy pl. Kościuszki 4B. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat-leszczynski.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-leszczynski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesznie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w Starostwie Powiatowym w Lesznie był wyższy niż 6%.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy od momentu nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po tym czasie zostaną zniszczone komisyjnie w oparciu o protokół zniszczenia (w tym okresie zainteresowany kandydat może osobiście odebrać dokumenty aplikacyjne - odbiór dokumentów uniemożliwia ich ponowne wykorzystanie).
Dokumenty dotyczące przebiegu procesu naboru będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego (okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt).

                                                          Z up. Starosty
                                                     Maciej Wiśniewski
                                                          Wicestarosta


Leszno, dnia 21.09.2022 r.