Stosownie do postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) z dniem 01 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Lesznie istnieje możliwość obsługi osób niesłyszących za pomocą Polskiego Języka Migowego w celu usprawnienia procesu komunikacji podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Zgodnie z art.12 ust. 1 ww. ustawy osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Konieczność skorzystania z tej formy obsługi należy zgłosić w formie pisemnej. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lesznie przy pl. Kościuszki 4B.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016).