Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Kolorowy pasek
Starostwo Powiatowe w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • oświadczenia majątkowe

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariola Walkiewicz, info@powiat-leszczynski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 529-68-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Lesznie zlokalizowane jest w trzech budynkach:
- pl. Kościuszki 4B, 64 - 100 Leszno – budynek główny
- pl. Kościuszki 4C, 64 - 100 Leszno – Wydział Komunikacji
- Al. Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 
Budynek przy pl. Kościuszki 4B – budynek główny

Dostępność architektoniczna:
Do budynku  można bezpośrednio dojechać. Przed wejściem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do Starostwa Powiatowego (pl. Kościuszki  4B) jest na parterze, bez schodów. Przy wejściu zamontowany jest dzwonek. Starostwo Powiatowe zlokalizowane jest na dwóch poziomach (parter i piętro) połączonych ze sobą schodami. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze, bez schodów. Z wejścia głównego można dostać się do toalety, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, znajdującej się na tym samym poziomie co wejście główne (parter).  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.
Utrudnienia: Budynek nie jest wyposażony w windę.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Więcej informacji  w zakładce: Obsługa osób niesłyszących. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 
Budynek przy pl. Kościuszki 4C – Wydział Komunikacji

Dostępność architektoniczna:
Do budynku  można bezpośrednio dojechać. Przed wejściem głównym znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Wydział Komunikacji zlokalizowany jest na jednym poziomie (parter). Z wejścia można dostać się do toalety, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, znajdującej się na tym samym poziomie (parter) co wejście główne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Więcej informacji  w zakładce: Obsługa osób niesłyszących.

Budynek przy Al. Jana Pawła II 23 – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Dostępność architektoniczna:
Budynek przy Al. Jana Pawła II 23 spełnia 2 minimalne wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

Utrudnienia: Do budynku nie można bezpośrednio dojechać. Do budynku prowadzi 1 wejście od strony Al. Jana Pawła II. Do wejścia prowadzą schody.  Pomieszczenia zlokalizowane są na parterze (wejście po schodach), II, III piętrach. Budynek nie jest wyposażony w windę. Parking publiczny z miejscem dla osób niepełnosprawnych umiejscowiony jest od strony Placu Jana Amosa Komeńskiego.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Więcej informacji  w zakładce Obsługa osób niesłyszących. Do budynku prowadzi 1 wejście od strony Al. Jana Pawła II. Do wejścia prowadzą schody.  Przy schodach zamontowany jest dzwonek. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Zapewnieniedostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij