Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Podstawa prawna
-art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
Wymagane dokumenty
1.Wniosek,
2.Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
3.Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
4.Rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno – użytkowej obiektu lub jego części,
5.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
6.Zaświadczenie wójta, burmistrza, albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
7.Ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
8.W przypadku zgłoszenia składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego,
9.Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
10.W zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
Opłata skarbowa
Nie podlega opłacie skarbowej
Termin załatwienia
Do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części można przystąpić jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organu nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu.
Tryb odwoławczy
Od decyzji (sprzeciwu) stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego
Sposób załatwienia
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonej zmiany sposobu użytkowania.
Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Architektury i Budownictwa
Pl. Kościuszki 4b
pokój nr 105
Informacji udziela
Wydział Architektury i Budownictwa
pokój nr 105
tel. 65 529-68-28
       65 529-68-30
Dostępne druk
-Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
-Oświadczenie 

Uwaga
od 03 sierpnia 2020 r. ruszył pierwszy etap cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego,  z którego można pobrać i wypełnić formularz oraz oświadczenie.


Formularz w postaci elektronicznej

OŚWIADCZENIE o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci elektronicznej