Zarządzenie Nr 18/07 Starosty Leszczyńskiego z dnia 29 października 2007 roku

Numer dokumentu: 18
Rok (4 cyfry): 2007


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18/07
STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO
z dnia 29 października 2007 r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Niechłód gmina Święciechowa.


Na podstawie art. 11 ust.1, art. 11a, art. 12, art. 13 ust.1, art. 23 ust.1 pkt 7 , art. 28 ust. 1 i art. 35 ust.1 i ust.2, art. 40 ust.1 pkt 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz zarządzenia Nr 174/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Niechłód gmina Święciechowa

z a r z ą d z a m

§ 1.

Wykazać do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Niechłód gmina Święciechowa, oznaczonej ewidencyjnie na arkuszu mapy 3 działkami nr 111/1 o pow. 0,0264 ha, nr 111/2 o pow. 0,0038 ha i nr 111/3 o pow. 0,0024 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 3035 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesznie.

§ 2.

Ze względu na brak dostępu nieruchomości opisanej w § 1 do drogi publicznej przetarg będzie ograniczony do osób będących właścicielami nieruchomości przyległych.

§ 3.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nastąpi na warunkach określonych w wykazie nieruchomości, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń :
1) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie Plac Kościuszki nr 4B,
2) w siedzibie Urzędu Gminy Święciechowa
z równoczesnym podaniem informacji o wywieszeniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesznie.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.STAROSTA
/-/ Krzysztof Benedykt Piwoński


U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Starosty Leszczyńskiego Nr 18/07
z dnia 29 października 2007 r.


W obrębie Niechłód gmina Święciechowa znajduje się nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona na arkuszu mapy 3 działkami ewidencyjnymi nr 111/1 o pow. 0,0264 ha, nr 111/2 o pow. 0,0038 ha i nr 111/3 o pow. 0,0024 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 3035 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesznie.
Przedmiotowa nieruchomość o łącznej powierzchni 0,0326 ha nie posiada dostępu do drogi publicznej, dlatego sprzedaż w trybie przetargu zgodnie z art. 40 ust. 2a zostanie ograniczona do właścicieli nieruchomości przyległych.
Otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości niezabudowane – łąki i pola oraz gruntowe zabudowane - zabudowa zagrodowa.
Przedmiotowa nieruchomość nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem nr Nr 174/07 z dnia 3 października 2007 r. wyraził zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu ustnego, ograniczonego do osób będących właścicielami nieruchomości przyległych
Sprzedaż uzasadniona jest tym, że właściciele nieruchomości przyległych zgłośnili zainteresowanie nabyciem przedmiotowej nieruchomości.
Ponadto nie toczy się przed Wojewodą Wielkopolskim postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia tej nieruchomości przez Skarb Państwa.
Leszno, dnia 29 października 2007r.Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 18/07
Starosty Leszczyńskiego
z dnia 29 października 2007 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
- księga wieczysta KW Nr 3035 prowadzona prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesznie.
- obręb : Niechłód
- gmina : Święciechowa
- arkusz mapy 3
- działki ewidencyjne nr 111/1, 111/2 i 111/3
2) Powierzchnia nieruchomości
- 0,0326 ha
3) Opis nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa
Nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Kształt nieruchomości regularny.
Nieruchomość jest nieuzbrojona.
Otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości niezabudowane – łąki i pola oraz gruntowe zabudowane-zabudowa zagrodowa.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
- 5 lat od dnia podpisania aktu notarialnego
6) Cena nieruchomości - 5 300,00 zł
Cena opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%.
7) Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
- do sprzedaży przeznaczone jest prawo własności przedmiotowej nieruchomości
8) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)
- 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz podany został do publicznej wiadomości
Informacje powiązane: