Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).

Przedmiot wniosku:
Wypis z rejestru gruntów.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek uprawnionej osoby na formularzu EGiB; 
2. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu właściciela lub inwestora wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej (w przyapdku, gdy jest wymagana);
3. Dokument dowodzący posiadania interesu prawnego, np. oświadczenie inwestora do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku, gdy jest wymagany).

Kto może wystąpić z wniosekim:
1. Właściciele oraz osoby i jednostki organizacyjne władające gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2. Organy administracji publicznej albo podmioty niebędące organami administracji publicznej, realizujące, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
3. Operatorzy sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 poz. 2410);
4. Inne podmioty niż wymienione w pkt. 1-3, które mają interes prawny w tym zakresie.

Sposób składania wniosku:
1. Bezpośrednio w siedzibie wydziału przy Al. Jana Pawła II 23, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta);
2. Poprzez przesłanie wniosku przesyłką pocztową;
3. Poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP;
4. Na skrzynkę elektroniczną wydziału wnioski@powiat-leszczynski.pl (wniosek winien być wówczas podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
5. Przez dedykowany portal do obsługi wniosków - Portal Interesanta
https://leszczynski.webewid.pl/e-uslugi/portal-interesanta

Opłaty:
Wypis z rejestru gruntów w postai dokumentu drukowanego - 50 zł za jedną jednostkę rejestrową gruntów;
Opłata za wysyłkę pocztową nie jest naliczana.

Sposób dokonania opłaty:
1. Bezpośrednio w kasie wydziału przy Al. Jana Pawła II 23, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) - płatność gotówką, brak możliwości płacenia kartą;
Kasa czynna: poniedziałek 8.00-15.30
                       wtorek-piątek 7.00-14.30
2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego - dane do przelewu znajdują się na otrzymanym po złożeniu wniosku Dokumencie Obliczenia Opłaty. Po dokonaniu opłaty należy przesłać potwierdzenie wykonania przelewu;
3. Płatność on-line - w przypadku składania wniosku przez Portal Interesanta.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Założenie konta w portalu Interesanta - czynność jednorazowa wykonywana w przypadku składania wniosku przez portal,
2. Przyjęcie wniosku na formularzu EGiB, zarejestrowanie wniosku,
3. Sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty,
4. Dokananie zapłaty,
5. Wydanie dokumentu.

Termin załatwienia - 1-3 dni (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, terminy załatwienia spraw mogą ulec wydłużeniu).

Informacja o terminie odbioru dokumentu
Pokój 1, telefonicznie pod numerem 65 529 68 49.

Informacja techniczna dotycząca obsługi Portalu Interesanta:
Pokój nr 305, telefonicznie pod numerem 65 529 68 48.

Dostępne druki
- Formularz EGiB