Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających – adwokaci /radcowie prawni/doradcy obywatelscy w punkcie;

2)  przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji – adwokaci /radcowie prawni/doradcy obywatelscy w punkcie;

3)  przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

w sprawie karnej – adwokaci /radcowie prawni/doradcy obywatelscy w punkcie;

4)  przeprowadzenie mediacji - nieodpłatną mediację prowadzi mediator;

5)  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem – adwokaci/radcowie prawni/doradcy obywatelscy w punkcie.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: 

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.