Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1)      prawach i obowiązkach obywatelskich;

2)      działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

3)       mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;

4)      możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;

5)       dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania w ramach edukacji prawnej mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.