Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
Pl. Kościuszki 4C, 64-100 Leszno
poszukuje kandydatów na 2 stanowiska:
robotnik drogowy
w wymiarze 1/1 etatu


Wymagania:
- obywatelstwo polskie,
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- prawo jazdy kat. B.
Do obowiązków robotnika drogowego należy :
- wykonywanie powierzonych prac przy budowie i remontach dróg,
- bieżące utrzymanie dróg, obiektów mostowych i zieleni przydrożnej,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
Miejsce pracy:
powiat leszczyński
- Wymagane dokumenty list motywacyjny, życiorys (CV) prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie jednostki do dnia 01.10.2021r.do godziny 15.00. z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia robotnik drogowy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie „ .
Na dokumentach prosimy dopisać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych.”
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 065-525-69-83

                                                                            Kierownik 
                                                            Zarządu Dróg Powiatowych 
                                                                       Marian Kaczmarek