Starostwo Powiatowe w Lesznie
64-100 Leszno, Pl. Kościuszki 4B
 OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 t.j.) ogłasza z dniem 20 października 2021 r. otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa. 

I.Wymagania.
1.Wymagania niezbędne:
1)obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
o pracownikach  samorządowych,
2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)nieposzlakowana opinia,
4)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)wykształcenie minimum średnie, specjalność: budownictwo lub architektura (dopuszcza się studentów ostatniego roku studiów na kierunku: budownictwo lub architektura),
6)znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie powiatowym.

2.Wymagania dodatkowe:  
1)doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
2)doświadczenie w pracy związanej z projektowaniem architektoniczno-budowlanym lub realizacją obiektów budowlanych,
3)doświadczenie w pracy z klientem,
4)znajomość rodzaju i zakresu spraw załatwianych w Wydziale Architektury i Budownictwa,
5)umiejętność pisania pism urzędowych oraz decyzji administracyjnych,
6)obsługa komputera, pakietu Office i urządzeń biurowych,
7)umiejętność pracy w zespole,
8)umiejętność radzenia sobie ze stresem,
9)samodzielność, terminowość i odpowiedzialność.
 
II.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku – pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie pozwoleń na budowę, weryfikacje zgłoszeń o zamiarze realizacji robót budowlanych nie wymagających  pozwolenia, prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

III.Wymagane dokumenty:
1.Własnoręcznie podpisane przez kandydata następujące dokumenty:
a)list motywacyjny,
b)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c)oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną z RODO,
d)oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie lub zaświadczenie z uczelni
o kontynuowaniu nauki na ostatnim roku studiów wymienione w pkt. 1. ppkt. 5 – kserokopie (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

IV.Warunki pracy na danym stanowisku:
1. Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B,  64-100 Leszno.
2. Rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze.
3. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
4. Data rozpoczęcia pracy: wrzesień 2021 r.

V. Dokumenty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym
w Lesznie lub przesłać w terminie do dnia 2 listopada 2021 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesłanych pocztą) na adres:
STAROSTWO POWIATOWE
W LESZNIE
Plac Kościuszki 4 budynek B
64-100 Leszno
z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na stanowisko: ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa”.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Leszczyński z siedzibą w Lesznie,
przy pl. Kościuszki 4B. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat-leszczynski.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-leszczynski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesznie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w Starostwie Powiatowym w Lesznie był wyższy niż 6%.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne  i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych
i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. biurze kadr do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego,
w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

                                                                        Starosta Leszczyński
                                                                        Jarosław Wawrzyniak


Leszno, dnia 20.10.2021 r.