Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo-kartograficznegoInformacja
o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo-kartograficznego


Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1898r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027) informuję, że w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lesznie, al. Jana Pawła II nr 23 (pokój nr 208, piętro II),

w terminie od 5 listopada 2007 r. do 23 listopada 2007 r.
w godzinach od 8:00 do 15:00

zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji tej ewidencji, obejmującej założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Gronówko gmina Lipno.

Podstawowymi elementami ww. projektu jest mapa ewidencyjna oraz rejestry gruntów, budynków i lokali.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 ww. ustawy, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Leszno, 28.09.2007 r.
Informacje powiązane: