Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów lub robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę

Podstawa prawna
-art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
Wymagane dokumenty
1.Wniosek,
2.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3.Opracowanie zawierające:
a)opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania budowy / robót budowlanych,
b)szkice i rysunki obrazujące zamierzenie, jego lokalizację i rozwiązania konstrukcyjne,
c)pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,
3.Projekt zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagany – art. 30 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane)
4.Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
5.W przypadku zgłoszenia składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego,
6.Wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej w przypadku braku miejsca w treści zgłoszenia (jako załącznik do niniejszego zgłoszenia),
7.W zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
Opłata skarbowa
Nie podlega opłacie skarbowej
Termin załatwienia
Do wykonania budowy lub robót budowlanych można przystąpić jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.
Tryb odwoławczy
Od decyzji (sprzeciwu) stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego
Sposób załatwienia
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót.
Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Architektury i Budownictwa
Pl. Kościuszki 4b
pokój nr 105
Informacji udziela
Wydział Architektury i Budownictwa
pokój nr 105
tel. 65 529-68-28
Dostępne druk
-Zgloszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
-Oświadczenie

Uwaga
od 03 sierpnia 2020 r. ruszył pierwszy etap cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego,  z którego można pobrać i wypełnić formularz oraz oświadczenie.


Formularz w postaci elektronicznej

OŚWIADCZENIE o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci elektronicznej