Wydanie orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności (dla osób, które ukończyły 16 rok życia)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. nr 139 poz. 1328).
Wymagane dokumenty
-wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
-zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
-dokumentacja medyczna (kserokopie), np.: historia choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, aktualne wyniki badań, opinia lekarza specjalisty itp.
Opłaty
Bez opłat
Termin załatwienia sprawy
Około 30 dni od daty złożenia wniosku (w zależności od ilości rozpatrywanych wniosków)
Tryb odwoławczy
Od orzeczenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim, 61-702 Poznań, ul. Gwarna 7, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał.
Uwagi
-wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, czyli w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00 od osób z terenu powiatu leszczyńskiego
-wniosek musi być czytelnie wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę lub w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej przez przedstawiciela ustawowego
-należy pamiętać, iż zaświadczenie lekarskie jest ważne 30 dni od daty wystawienia; istotne są pieczątki przychodni, poradni i lekarza
-wniosek o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności należy składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia
-w przypadku zmiany stanu zdrowia osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia
Opis procedury
-wydawanie druków wniosków oraz zaświadczeń lekarskich
-przyjmowanie wypełnionych wniosków i ich rejestracja
-wstępna analiza dokumentów pod względem medycznym
-listowne zawiadomienie o dokładnym terminie posiedzenia składu orzekającego (14 dni przed datą posiedzenia)
-posiedzenie składu orzekającego (obecność wnioskodawcy obowiązkowa lub nieobowiązkowa)
wydawanie orzeczeń z odpowiednimi wskazaniami