Zezwolenie na zbieranie odpadów

Posiadacz odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów , z zastrzeżeniem art. 45 ust. 1 i ust. 4 ustawy o odpadach.

Podstawa prawna:
1. Art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 42 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek spełniający wymagania art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)

Załączniki:
1. oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej – za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu);

2. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeśli  była wymagana, (kserokopia decyzji z klauzulą ostateczności i potwierdzona za zgodność z oryginałem);

3. pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa);

4. zaświadczenie o niekaralności:                                                                                                   
•posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 
•wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacz odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,                                                                                                                                    
- za przestępstwa przeciw środowisku lub przestępstwa , o których mowa w art. 163, art. 164 lub   art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 oraz z 2018 r., poz. 20, 305 i 663)

5. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciw środowisku na podstawie przepisów ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r., poz. 703 i 1277)

6. oświadczenie o niekaralności osób, za wykroczenia określone  w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

7.oświadczenie, że w stosunku do:                                                                                              
•posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
•posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność  gospodarczą jako osoba fizyczna,
 - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach,  

8. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach 
Powyższe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Klauzula  ta zastępuje pouczenie  organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

9. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r., poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania, chyba ze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane

10. dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach - dotyczy posiadacza odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych,  który zamierza zbierać:  odpady niebezpieczne, odpady komunalne lub odpady pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

Ustanowienie użytkowania nieruchomości na której będą zbierane odpady , wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. Oświadczenie musi zawierać masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania. 

Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. Umowa wskazuje masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane  w okresie roku na tej nieruchomości. 

Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio  w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie,  że są świadomi   odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

11. operat przeciwpożarowy wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620) zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione (w drodze postanowienia) z komendantem powiatowym (miejskim)  Państwowej Straży Pożarnej -  nie dotyczy odpadów niepalnych

12. postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Staży Pożarnej dotyczące uzgodnienia ww. operatu przeciwpożarowego.

Opłata skarbowa:
Opłata za zezwolenie – 616,00 zł
płatne na rachunek Urzędu Miasta Leszna
PKO BP S.A. I/O Leszno 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie
Termin załatwienia sprawy:
Do dwóch miesięcy