Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Podstawa prawna:
Art.79,80  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zmianami)
Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych
Załączniki :
-2 egzemplarze projektu
Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji (kopia wpłaty razem z wnioskiem o koncesję) W wysokości 10 zł płatana na rachunek Urzędu Miasta Leszna nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513 z dopiskiem „za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt  …..”
Organ odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Termin załatwienia sprawy:
do dwóch miesięcy