Wniosek o aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna
Art. 22 ust.2 ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.).

Wymagane dokumenty
W przypadku:
1. Zmiana właściciela nieruchomości :
- zgłoszenie zmian
- odpis aktu notarialnego lub prawomocne postanowienie sądu lub aktualny odpis kw
2. Aktualizacja użytków :
- zgłoszenie zmian
- wykaz zmian gruntowych i mapa uzupełniająca sporządzony przez geodetę uprawnionego
- oświadczenie zgłaszającego zmianę o prowadzeniu, bądź nie prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Ujawnienie budynku, aktualizacja danych ewidencyjnych dotyczących budynków, wykreślenie budynku:
- zgłosznie zmian
- wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. budynku \ arkusz danych ewidencyjnych budynków i mapa uzupełniająca sporządzone przez geodetę uprawnionego
Podział nieruchomości rolnej lub leśnej:
- zgłoszenie zmian podpisane przez wszystkich właścicieli nieruchomości
- wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. działki i mapa uzupełniająca sporządzona przez geodetę uprawnionego
Połączenie działek:
- zgłoszenie zmian podpisane przez wszystkich właścicieli nieruchomości
- wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. działki i mapa uzupełniająca sporządzona przez geodetę uprawnionego
3. Zmiana adresu
- zgłoszenie zmian
- dowód osobisty, zaświadczenie o zameldowaniu do wglądu lub oświadczenie strony
4. Zmiana nazwiska :
- zgłoszenie zmian
- dowód osobisty do wglądu lub odpis aktu małżeństwa
5. Zmiana adresu położenia nieruchomości:
- zgłoszenie zmian
- zaświadczenie z urzędu gminy
6. Umowa dzierżawy:
- zgłoszenie zmian podpisane przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę
- umowa dzierżawy
7. Wpis samodzielnego lokalu:
- zgłoszenie zmiany
- arkusz danych ewidencyjnych lokalu
- zaświadczenie o samodzielności lokalu

Opłaty
Zgłoszenie zmiany jest wolne od opłaty skarbowej. W przypadku załączenia do wniosku kserokopii dokumentów za poświadczenie każdej strony - 5 zł zgodnie z przepisami ustawy z dn.16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).

Termin i sposób załatwienia sprawy
- Wprowadzenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków
- Sporządzenie zawiadomienia o zmianach i wysyłanie go do właściwego urzędu gminy
Termin załatwienia - do 30 dni.

Informacja o terminie odbioru dokumentu
Pokój 208, telefonicznie pod nr 65 529 68 46 (sprawy w pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 7)
Pokój 302, telefonicznie pod nr 65 526 58 30 (sprawy w pkt. 2)

Dostępne druki
-wniosek
-oświadczenia