Wniosek o aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna
Art. 22 ust.2 ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.).

Wymagane dokumenty
W przypadku:
1. Zmiana właściciela nieruchomości :
- zgłoszenie zmian
- odpis aktu notarialnego lub prawomocne postanowienie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna
2. Zmiana adresu
- zgłoszenie zmian
- oświadczenie strony
3. Zmiana nazwiska :
- zgłoszenie zmian
- dowód osobisty do wglądu lub odpis aktu małżeństwa
4. Zmiana adresu położenia nieruchomości:
- zgłoszenie zmian
- zaświadczenie z urzędu gminy
5. Wpis samodzielnego lokalu:
- zgłoszenie zmiany
- arkusz danych ewidencyjnych lokalu
- zaświadczenie o samodzielności lokalu

Opłaty
Zgłoszenie zmiany jest wolne od opłaty skarbowej. W przypadku załączenia do wniosku kserokopii dokumentów za poświadczenie każdej strony - 5 zł zgodnie z przepisami ustawy z dn.16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

Termin i sposób załatwienia sprawy
- Wprowadzenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków - termin załtwienia do 30 dni
- Sporządzenie zawiadomienia o zmianach i wysyłanie go do właściwego urzędu gminy -
termin załatwienia - do 14 dni.

Informacja o terminie odbioru dokumentu
Pokój 207, 208, telefonicznie pod nr 65 529 68 45, 65 529 68 46

Dostępne druki
-wniosek
-oświadczenia