W sprawie:
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami porządkowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących...

Data uchwały:
2010-10-21

Numer uchwały:
XXXIV/285/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-10-21