Pozwolenie na wytwarzanie odpadów związanych z eksploatacją instalacji

Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawa prawna:
1. Art. 180 pkt 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. ust. 1, art. 184 i art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923)

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek spełniający wymagania określone w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.).
Załączniki:                                                                                                                                   
1. streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym                                                              
2. kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo   kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną).                                                                                                                      
3.oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu),            
4. oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.)             
5.pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa)                                                                                                                
6.operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) (z wyłączeniem postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów obejmujących wyłącznie odpady niepalne);                                                                                                         
7. postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (uzgodnienie operatu przeciwpożarowego), o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (z wyłączeniem postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów obejmujących wyłącznie odpady niepalne);                                                                                     
8.zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:                                                        
a) za przestępstwa przeciwko środowisku,
b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663)

Opłata skarbowa:
1.W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2011,00 zł
2.W związku z działalnością gospodarczą  prowadzoną przez podmioty
    prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorcy
    oraz mali i średni przedsiębiorcy – 506,00 zł
płatne na rachunek Urzędu Miasta Leszna
PKO BP S.A. I/O Leszno 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie
Termin załatwienia sprawy:
Do dwóch miesięcy