Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów

Podstawa prawna:
1.Art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
   ( Dz. U.  z 2010 r. nr 185, poz. 1243 ze zmianami.) w związku
   z art.235 ust.3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
   (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
    z dnia 23 grudnia 2003 r.  w sprawie rodzajów odpadów, których
    zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie 
    działalności (Dz.U. z 2004 r. NR 16, poz. 154 ze zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w
    sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez
    posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania
    zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz.U.  Nr 152, poz. 1734).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
   w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923)

Wymagane dokumenty:
Przy rejestracji posiadaczy odpadów lub transportujących odpady
zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie lub
transport odpadów, podaje się informacje określone w § 2 roozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. cytowanego w
podstawie prawnej

Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej

UWAGA!
Zgłoszenie do rejestru prowadzenia transportu odpadów przyjmuje starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania odpadów, na podstawie przepisów dotychczasowych – do czasu utworzenia  rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zmianami)  – zgodnie z art. 233  ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.