50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Podstawa prawna

Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t.j.)
Wymagane dokumenty
- wniosek użytkownika wieczystego
- dokumenty potwierdzające uzyskany dochód w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona

Termin i sposób załatwienia
Wyrażenie zgody, po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Termin załatwienia – niezwłocznie.
 
Numer konta bankowego, na które należy wpłacać opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego:
 
28 1560 0013 2537 1022 0173 0001

Informacja o terminie odbioru dokumentu

pokój nr 205, telefonicznie pod nr 65 526 58 34