Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Podstawa prawna
art. 32 ust.1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)
 
Wymagane dokumenty
- wniosek o wykup prawa użytkowania wieczystego na własność,
- aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego (odpis zwykły),
- dokument potwierdzający nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (akt notarialny),
- aktualny wypis z rejestru gruntów.
 
Termin i sposób załatwienia
Termin załatwienia: minimum 4 miesiące;

Sposób załatwienia: sprzedaż nieruchomości w drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rzecz użytkownika wieczystego, po uzyskaniu zgody przez Wojewodę Wielkopolskiego
 
Opłaty
Wniosek zwolniony z opłaty. Opłaty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.
 

Informacja o terminie odbioru dokumentu
pokój nr 205, telefonicznie pod nr 65 526 58 34