Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z póź. zm.)
oraz rozporządzenia:
1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 17.06.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 813) zmieniające
   rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności
   i stopniu niepełnosprawności;
2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
   z dnia 18.06.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 818)
   w sprawie rodzaju placówek uprawnionych
   do uzyskania karty parkingowej;
3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
   z dnia 24.06.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 843) w sprawie
   wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków
   dystrybucji blankietów kart parkingowych;
4.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
  z dnia 25.06.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 870) 
  w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu
  kart parkingowych.

Wymagane dokumenty:
Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek
    składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo
    jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod
    władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden  z rodziców;
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod 
    władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:
1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm,
    odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby,
    której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę
    osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
3) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.
    Składając wniosek, przedstawia się do
    wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia 
   o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności
   lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem,
   o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  
   rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
   niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.3)).

Opłaty:
Wysokość opłaty wynosi 21 zł.

Termin załatwienia sprawy:
W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej
przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę
niepełnosprawną o odmowie przyznania karty wraz  z uzasadnieniem.
W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej
przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną
o terminie i miejscu odbioru karty.

Uwagi:
Kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej na okres
ważności orzeczenia jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat.
Karta parkingowa traci ważność:
1.Po upływie terminu ważności karty;
2.W przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę, której wydano
    kartę,
3.W przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał,
4.W razie śmierci osoby, której wydano kartę.

Opis procedury:
Przewodniczący zespołu dokonuje weryfikacji danych zawartych
we wniosku z danymi dostępnymi w Elektronicznym Krajowym
Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, o którym
mowa w art. 6d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
zwanym dalej „systemem”. W przypadku braku możliwości
potwierdzenia danych zawartych we wniosku z danymi
dostępnymi w systemie, przewodniczący zespołu występuje
o przekazanie informacji w tym zakresie do powiatowego albo
wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania  o niepełnosprawności,
który wydał orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności
lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący
zespołu wzywa osobę niepełnosprawną za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu,
o którym mowa w ust. 3, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 
W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty
parkingowej przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od
dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje
w formie pisemnej osobę niepełnosprawną  o odmowie przyznania
karty wraz z uzasadnieniem.
W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty
parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni
od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne
informuje osobę niepełnosprawną o terminie i miejscu odbioru karty.
Przewodniczący zespołu po uzupełnieniu blankietu karty
parkingowej o informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej,
daty ważności karty parkingowej, jej numeru oraz nazwy
organu wydającego tę kartę dokonuje zabezpieczenia
tej karty poprzez naniesienie hologramu i laminowanie.
Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście,
po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo
przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego
dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego
pełnomocnictwa do odbioru karty.
Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór