Podstawa prawna :
Art. 83a ust. 1 i ust. 2 w związku z art.90 ust. 1 ustawy z dnia 16  kwietnia 2004  r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zmianami)
Wymagane dokumenty :
1.Wniosek o usunięcie drzew lub krzewów z podaniem podstawy prawnej
Załączniki :
- mapy ewidencyjne z zaznaczoną lokalizacją drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia
- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
- wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia z podaniem ich nazwy, obwodu na wysokości  
  130 cm, ilości drzew lub powierzchni zajmowanych przez krzewy, nr ewid. działki oraz obrębu 
  geodezyjnego na których znajdują się drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia
- przyczynę usunięcia drzew i krzewów, termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów.
Opłaty :
Bez opłat.
Organ odwoławczy :
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie za pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Termin załatwiania sprawy :
Do dwóch miesięcy od daty wszczęcia postepowania.