Podstawa prawna :
Art. 56  ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 ze zmianami.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U z 2014 r. poz. 1227).
Wymagane dokumenty :
1.Wniosek o usunięcie drzew lub krzewów z podaniem podstawy prawnej
Załączniki :
- mapy ewidencyjne z zaznaczoną lokalizacją drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia
- oświadczenie Zarządcy linii kolejowej o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością na
  której znajdują się drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia
-wykaz pozostałych właścicieli działek na których znajdują się drzewa i krzewy przeznaczone do 
 usunięcia, z podaniem ich adresu korespondencyjnego.
-wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia z podaniem ich nazwy, obwodu na wysokości 130 cm, ilości drzew lub powierzchni zajmowanych przez krzewy, lokalizacji drzew i krzewów na danym odcinku linii kolejowej (km trasy), nr ewid. działki oraz obrębu geodezyjnego na których znajdują się drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia.
Opłaty :
Bez opłat
Organ odwoławczy :
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie za pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Termin załatwiania sprawy :
Do dwóch miesięcy od daty wszczęcia postepowania.