Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób które ukończyły 16 rok życia)

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych1) (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r poz.426 z póź.  zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r poz. 2027 )
i
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz.U. z 2020 r poz. 534).
3.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z póź. zm.)
4.Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (druk nr 1),
2.Zaświadczenie lekarskie (druk nr 2), zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana , wydane  nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku
3.Inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności. Do zespołu składa się kopie (oryginały do wglądu)  dokumentacji medycznej np. historie choroby z por. specjalistycznych, zaświadczenia i opinie lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, wyniki testów  i opinie psychologiczne, itp.
4.Jeżeli osoba zainteresowana nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego  z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo należy to potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim (druk nr 3).

Opłaty:
Od złożonych dokumentów oraz wydanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności wnosi się do wojewódzkiego zespołu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia za pośrednictwem powiatowego zespołu

Opis procedury:
Mieszkańcy powiatu leszczyńskiego składają wnioski
o wydanie orzeczenia  o niepełnosprawności
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Lesznie, Pl. Kościuszki 4 B, pokój 15.
W poniedziałki w godzinach: od 8.00 do 16.00.
Od wtorku do piątku w godzinach: od 7.00 do 15.00

Przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna zostaje poddana weryfikacji przez lekarza członka zespołu i jeżeli wymaga uzupełnienia to osoba zainteresowana jest zawiadamiana o konieczności jej uzupełnienia. Nieuzupełnienie jej w określonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku jest doręczane osobie zainteresowanej nie później niż 7 dni przed jego rozpatrzeniem na posiedzeniu składu orzekającego.
Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe.
Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny.
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaka wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenie o niepełnosprawności doręcza się na piśmie osobie zainteresowanej nie później niż w terminie 14 dni od dnia posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia.
Odwołanie od wydanej decyzji można wnieść  w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który orzeczenie wydał.

Uwagi:
•W przypadku, kiedy  orzeczenie jest ważne, a konieczne jest ustalenie jedynie wskazania w orzeczeniu do karty parkingowej stanowiącego podstawę do ubiegania się  o wydanie karty parkingowej na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.) należy złożyć oświadczenie o celu złożenia wniosku.
(druk nr 4).
•Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
•W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może wystąpić w z wnioskiem  o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może odebrać wnioskodawca lub osoba przez niego pisemnie upoważniona (druk nr 5).