Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Podstawa prawna:
Ustawa z 23.10.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446) oraz rozporządzenia:
1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.06.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 813) zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.06.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 818) w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej;
3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.06.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 843) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych;
4.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 870) w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.
5.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.05.2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 691) zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Wymagane dokumenty:
Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej.
Wniosek (druk nr 1) składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:
1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
3) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.
Składając wniosek, przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Opłaty:
Wysokość opłaty wynosi 21 zł.
Termin załatwienia sprawy:
W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.
W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną o terminie i miejscu odbioru karty.
Uwagi:
Kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej na okres ważności orzeczenia jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat.
Karta parkingowa traci ważność:
1.Po upływie terminu ważności karty;
2.W przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę, której wydano kartę,
3.W przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał,
4.W razie śmierci osoby, której wydano kartę.
Opis procedury:
Przewodniczący zespołu dokonuje weryfikacji danych zawartych we wniosku  z danymi dostępnymi w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanym dalej „systemem”. W przypadku braku możliwości potwierdzenia danych zawartych we wniosku z danymi dostępnymi w systemie, przewodniczący zespołu występuje o przekazanie informacji w tym zakresie do powiatowego albo wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu,  w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną  o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.
W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje osobę niepełnosprawną o terminie i miejscu odbioru karty.
Przewodniczący zespołu po uzupełnieniu blankietu karty parkingowej o informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, daty ważności karty parkingowej, jej numeru oraz nazwy organu wydającego tę kartę dokonuje zabezpieczenia tej karty poprzez naniesienie hologramu i laminowanie.

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty  (druk nr 2).
Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór