Wydanie karty parkingowej dla placówki

Podstawa prawna:
Ustawa z 23.10.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446) oraz rozporządzenia:
1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.06.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 813) zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.06.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 818) w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej;
3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.06.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 843) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych;
4.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 870) w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.
Wniosek (druk nr1) placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.
  Do wniosku placówki dołącza się:
1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
2) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.
2. Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza o:
1) posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
2) prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.
3. Składając wniosek, przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Opłaty:
Wysokość opłaty wynosi 21 zł.

Termin załatwienia sprawy:
W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemne placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.
W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Uwagi:
Kartę parkingową wydaje się placówce okres 3 lat.
W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, podmiot zarządzający placówką jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ja wydał.
Karta parkingowa traci ważność:
1.Po upływie terminu ważności karty;
2.W przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę,
3.W przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał,
4.W razie likwidacji placówki, której wydano kartę,

Opis procedury:
Przewodniczący zespołu dokonuje weryfikacji danych zawartych we wniosku z danymi dostępnymi w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanym dalej „systemem”.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia danych zawartych we wniosku z danymi dostępnymi w systemie,
przewodniczący zespołu występuje o przekazanie informacji w tym zakresie do powiatowego albo wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.
W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.
Przewodniczący zespołu po uzupełnieniu blankietu karty parkingowej o informacje dotyczące placówki, daty ważności karty parkingowej, jej numeru oraz nazwy organu wydającego tę kartę dokonuje zabezpieczenia tej karty poprzez naniesienie hologramu i laminowanie.
Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.