Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfykacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późń. z,.).

Sposób załatwienia
1. Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.
Z urzędu gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się:
    1) na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
    2) na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
    3) na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
    4) na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
    5) po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
    6) po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Przeprowadzenie klasyfikacji gruntów na wniosek właściciela obciąża kosztami związanymi z aktualizacją gruntów wnioskodawcę.
3. Klasyfikację gruntów w roku 2017 wykonywać będzie klasyfikator upoważniony przez Starostę do przeprowadzenia prac klasyfykacyjnych na terenie działania starostwa wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wymagane dokumenty
- wniosek właściciela
- gdy przedmiotem klasyfikacji jest grunt zalesiony - opinia leśniczego ds. lasów niepaństwowych o udatności uprawy,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w kwocie 10 zł, płatnej na konto Urzędu Miasta Leszna ul. Karasia 15 nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513,
- dowód wpłaty należności za czynności klasyfikatora ustalonej według kryteriów podanych w postępowaniu ofertowym, na konto depozytowe Starostwa w wysokości uzgodnionej z Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Miejsce złożenia wniosku
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lesznie al. Jana Pawła II nr 23 pok. 207 (II piętro), w godzinach:
poniedziałek 8.00 - 15.00
wtorek - piątek 7.00 - 14.00
telefon kontaktowy 65 529 68 45

Termin i sposób załatwienia sprawy
Termin załatwienia - prace klasyfikacyjne wykonywane są przez klasyfikatora nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych.
Zmiana użytków i klas następuje na podstawie ostatecznej decyzji wydanej w oparciu o sporządzony przez klasyfikatora operat klasyfykacyjny przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie przewidzianym w przepisach KPA.

Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dostępne druki
- wniosek