Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uznaje celowość realizacji zadania pn. Bieg Sokoła 34 wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 4.000.00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100) dla Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami).