Podstawa prawna:
1. Art. 10 ust. 1 i art. 53 pkt. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 909), w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców.

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
Załączniki:
- kserokopia metryki lub rodowodu psa,
- oświadczenie.

Opłata skarbowa:
Opłata za zezwolenie -  82,00 zł
płatne na rachunek Urzędu Miasta Leszna
PKO BP S.A. I/O Leszno 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie
Termin załatwienia sprawy:
Do dwóch miesięcy