Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uznaje celowość realizacji zadania pn. ORIENTUJ SIĘ 2019 wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 700.00 zł (słownie: siedemset zł 00/100) dla Stowarzyszenia ZMW w Przybyszewie, z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688).